Privacy
Privacyverklaring AN Products & Services

AN Products & Services acht een zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen van die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. AN Products & Services is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Wij zijn transparant over wat we met de gegevens van onze klanten doen en ook waarom. In deze Privacyverklaring is te lezen hoe we ons hieraan houden.

De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1-1-2013

1. Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing
Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die AN Products & Services van je verwerkt in het kader van de producten en diensten die AN Products & Services op de markt brengt.

2. Wie is de verantwoordelijk voor je gegevens
AN Products & Services is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. AN Products & Services heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag. Bij de aanmelding is precies omschreven welke gegevens AN Products & Services van je verwerkt, voor welke doeleinden AN Products & Services je gegevens verwerkt en aan welke personen en of instanties je gegevens worden verstrekt. Je kunt de meldingen van AN Products & Services vinden op www.cbpweb.nl, onder het kopje openbare registers.

3. Welke gegevens verwerkt AN Products & Serivces
Persoonsgegevens
Als je je aanmeldt als klant van AN Products & Services, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt AN Products & Services je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als klant vraagt AN Products & Services onder meer je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Als je een account aanmaakt op een website van AN Products & Services dan word je daarnaast nog gevraagd om een gebruikersnaam en password op te geven. Al deze gegevens worden door AN Products & Services verwerkt. Ook nadat je je hebt aangemeld, worden gegevens van je geregistreerd, bijvoorbeeld omdat je zelf bewust gegevens achterlaat (bijvoorbeeld omdat je via de website van AN Products & Services een vraag stelt), een storing meldt, een klacht indient of een nota niet betaalt. Ook deze gegevens worden door AN Products & Services verwerkt.

4. Waarvoor gebruikt AN Products & Services je gegevens?
Dienstverlening
AN Products & Services verwerkt je persoonsgevens in de eerste plaats om diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een dienstverlening, het versturen van een nota, notanavraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.
AN Products & Services brengt ook diensten onder bij de door haar geselecteerde partners. Voor dit doel kan AN Products & Services persoonsgegevens aan haar partners verstrekken.

Inschakelen derden
AN Products & Services schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening. Voorzover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens heeft AN Products & Services de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Beveiliging
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze websites worden afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Marketing- en verkoopactiviteiten
AN Products & Services verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beŽindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van AN Products & Services. Je gegevens worden verwerkt voor het doen van aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch

Verwerking van je gegevens op AN Products & Services websites
Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren.

AN Products & Services verwerkt daartoe op haar websites de volgende gegevens van je:
Inloggegevens
Wanneer je toegang wenst tot bepaalde AN Products & Services -websites en -services, word je gevraagd om je aan te melden met een gebruikersnaam en een wachtwoord (inloggevens).

Informatie die je achterlaat op AN Products & Services -websites
Op sommige AN Products & Services -websites vragen wij je om aanvullende persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, naam, adres of een telefoonnummer.

Surf- en Klikgedrag
We kunnen informatie verzamelen over je bezoek aan AN Products & Services -websites, inclusief de pagina's die je daarop bekijkt, de koppelingen (links) waarop je klikt en de andere acties die je onderneemt. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardinformatie die je browser naar elke website verzendt die je bezoekt, zoals je IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van je bezoek en het webadres van waaruit je onze website bereikte.

Cookies
AN Products & Services -websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina.
Het gebruik van cookies maakt het gebruik van AN Products & Services -websites eenvoudiger. Zo kan je inlognaam bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie dat op je computer blijft staan nadat je je hebt afgemeld. Dit cookie maakt het mogelijk dat je inlognaam automatisch wordt ingevuld, zodat je bij een volgende aanmelding alleen je wachtwoord hoeft in te vullen.
Daarnaast worden tijdelijke cookies gebruikt om binnen je bezoek aan een AN Products & Services -website het gebruik te vereenvoudigen. Daarmee wordt voorkomen dat je tijdens één bezoek tweemaal voor hetzelfde moet aanmelden. Wanneer je je afmeldt tijdens een bezoek, wordt zo een tijdelijke cookie door je browser gewist van je computer.
Cookies stellen ons in staat om relevante en aan je voorkeuren aangepaste inhoud op de webpagina te tonen.
Van cookies van AN Products & Services -websites kun je verwachten dat ze je bezoek aan de website vergemakkelijken en erop vertrouwen dat ze geen virussen op je computer overbrengen.
Je kunt zelf bepalen of je cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar je kunt de instellingen van je browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Wanneer je gebruik maakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, kies je het juiste selectievakje in je browser om te voorkomen dat dit cookie wordt gebruikt.
Als je ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat je je niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de functies van AN Products & Services -websites en -services waarvoor cookies noodzakelijk zijn.

5. Hoelang bewaart AN Products & Services je gegevens??
AN Products & Services bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.
Als je een abonnement bij AN Products & Services hebt dan worden je gegevens in ieder geval tenminste gedurende de looptijd van je abonnement bewaard. In het kader van de Wet bewaarplicht bewaren wij je verkeersgegevens gedurende zes maanden.

6. Wachtwoord
Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om je accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het je eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel dit soort informatie nooit met anderen. Als je een computer deelt met anderen, moet je je altijd afmelden wanneer je een website of een service verlaat om te voorkomen dat mensen die na jou de computer gebruiken toegang hebben tot je informatie.

7. Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

8. Inzage in je persoonsgegevens
Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan:

AN Products & Services
De Brewaert 30
4014 NS Wadenoijen

9. Correctie van je persoonsgegevens
Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen met:

AN Products & Services
De Brewaert 30
4014 NS Wadenoijen
Telefoon: 0344-848986

10. Contact
AN Products & Services
De Brewaert 30
4014 NS Wadenoijen
Telefoon: 0344-848986
E-mail: info@anproducts.nl
Vragen?